Crònica del Ple Ordinari del 2 de setembre de 2019

La sessió del Ple Ordinari del 2 de setembre de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, excusant la seva assistència la regidora Maria Comerma Fernández de Junts per Riudaura. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

En el primer punt, dedicat a l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, de 15 de juny i de 8 de juliol, es van aprovar les esmentades actes amb la unanimitat dels assistents. El regidor Miquel Puig, de Junts per Riudaura, va posar-hi com a condició que es rectifiqui un error de grafia en un cognom a l’acta de 15 de juny, i que es rectifiqui el resultat de la votació del punt 2 de l’ordre del dia a l’acta del Ple de 8 de juliol, canviant 3 abstencions per 2, donat que la regidora Maria Comerma no havia arribat quan es va fer la votació.

El segon punt, sobre l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Riudaura i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la prestació dels serveis socials bàsics de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, es va aprovar amb 4 vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i 2 abstencions dels regidors de Junts per Riudaura.

El punt tres, l’aprovació del nomenament de l’Alcalde com a representant a Turisme Garrotxa es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

El punt quatre va tractar sobre l’aprovació d’una Moció en defensa dels drets civils i polítics, que també es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

En el cinquè punt es va Donar compte dels decrets de l’Alcalde, del 61 al 76.

En el punt sis, no es va presentar cap assumpte de caràcter d’urgència.

En el setè punt, de precs i preguntes, van sorgir les següents qüestions dels regidors a l’oposició:

Van demanar informació sobre l’estat del projecte de la depuradora municipal i l’Alcalde va respondre que es tracta d’un tema prioritari per l’Ajuntament i que, en primer lloc, cal fer un pla de sanejament per veure per on han de passar les canalitzacions. El consistori també està en contacte amb l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) per seguir el desenvolupament del projecte.

També van demanar informació sobre els plans de l’Ajuntament sobre el PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, unes subvencions que concedeix la Generalitat per fer obres als municipis), i l’Alcalde va respondre que els tècnics estan estudiant quin projecte tindria més possibilitats d’accedir-hi per poder-lo aprofitar.

Tot seguit van demanar informació sobre el resultat econòmic del darrer festival “D’aquí estant veig una estrella” i l’Alcalde es va comprometre a fer-los arribar aquestes dades.

Finalment, van preguntar sobre l’evolució del projecte del Centre Cívic, i l’Alcalde va respondre que està prevista una reunió amb els arquitectes d’RCR, que ja ha parlat amb el president de la Diputació i s’ha compromès a finançar el 25% de les certificacions que es presentessin, i que el projecte es dividirà per fases, ja que amb la Generalitat encara no hi ha cap compromís de finançament en ferm.

Els regidors a l’oposició també fan fer els següents precs:

Deixar constància de la mala gestió de les proves per la contractació del peó de la brigada.

Demanar la comunicació dels imports de qualsevol obra important que es faci.

Puntualitzar que els regidors del seu grup no es fan corresponsables de la gestió del Secretari com a Tresorer de l’Ajuntament.

Els veïns assistents al Ple van fer els següents precs:

Una veïna va demanar més control sobre la recollida d’escombraries i del reciclatge, que considera deficient. El regidor Salvador Clofent va respondre que el consistori és conscient del problema i ja està estudiant mesures per millorar aquest tema.

Un veí va demanar que es posin plaques amb el nom a diversos carrers del municipi que no en tenen. L’Alcalde va respondre que es va seva la proposta i que l’Ajuntament la portarà a terme.

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.