Crònica del Ple Ordinari del 4 de març de 2019

La sessió del Ple Ordinari de 4 de març de 2019 es va celebrar amb tota normalitat i amb l’assistència de tots els regidors. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

El Ple va començar insistint amb un record per a les persones injustament empresonades i que pateixen un judici injust en aquest moments, i  també per les exiliades, expressant el seu desig que totes puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

També comenta la consulta celebrada la setmana anterior (la Consulta popular per l’adequació del Centre Cívic), expressant el seu agraïment als veïns per l’alt nivell de participació.

En el primer punt d’aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

L’acta del Ple Ordinari de 7 de gener s’aprova amb 5 vots a favor, 1 abstenció i 1 vot en contra del regidor Agustí Llop d’ERC, que assenyala un error a l’acta en relació a un comentari que va fer relacionat amb les subvencions de concurrència competitiva, i un altre en els precs i preguntes, sobre la seva petició, en aquell Ple, d’inventariar tots els camins, públics i privats. S’acorda corregir l’acta esmentada.

L’acta del Ple Extraordinari de 18 de febrer s’aprova per unanimitat dels assistents.

El segon punt, sobre la Proposta d’acords d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts a families monoparentals per al pagament de l’Impost sobre Bens Immobles (I.B.I.) 2019.

L’alcalde explica que aquests ajuts ja es van portar a terme durant l’any passat, per tal d’ajudar a les famílies monoparentals amb un 50% del l’impost de l’I.B.I. Detalla les bases reguladores i l’acord d’aprovació inicial s’aprova per unanimitat dels assistents.

En el tercer punt, sobre l’aprovació del projecte de reforma de part de l’edifici de les antigues escoles com a local social i nou accés a a la segona planta, fase II, amb un cost total de 48.220,75€, s’acorda aprovar inicialment el projecte per unanimitat dels assistents.

En el punt quart, per donar compte de decrets, l’Alcalde en dona compte.

En el cinquè punt, sobre els assumptes de caràcter d’urgència, l’Alcalde hi inclou una proposta de conveni del Consell Comarcal sobre el programa de Joventut 2018-2019, incloent unes ajudes de 1.700€ per al 2018 i 1.700€ per al 2019 vinculades al Pla Local de Joventut.

S’acorda incloure aquest punt com a caràcter d’urgència per unanimitat dels assistents i s’acorda aprovar el conveni també per unanimitat dels assistents.

En el sisè punt, de Precs i Preguntes, no s’expressa cap prec ni pregunta.

Finalment, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.