Reglament de participació ciutadana

L’Ajuntament de Riudaura no disposa Reglament de Participació Ciutadana i per tant es regeix per la normativa general (vegeu més endavant).

També fem servir eines de participació, com ara els pressupostos participatius i les consultes populars.

El 5 de març de 2020 es van aprovar modificacions al Reglament de pressupostos participatius per fer-lo adaptable a cada anualitat.

L’any 2018 i 2019 es van portar a terme pressupostos participatius, que tornen a estar previstos pel 2020.

L’any 2019 es fa fer la Consulta popular per l’adequació del Centre Cívic per decidir si els veïns volien tirar endavant un projecte per recuperar aquest equipament municipal.


Normativa general de Participació Ciutadana:

L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que:

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local.

2. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

És en aquest sentit, que l’Ajuntament de Riudaura pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuen les eines a l’abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:

Títol IV

Article 62
Òrgans de participació sectorial

62.1 Així mateix, per acord del ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.

62.2 Presideixen els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l’alcalde o alcaldessa delegui.

Article 63
Funcions dels òrgans de participació

Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector material corresponent, les funcions següents:

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre matèries de competència municipal.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.

Títol XIV. Capítol II.
Participació ciutadana

Article 156
Publicitat de les sessions

156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ser secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l’article 18.1 de la Constitució, quan així s’acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern.

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació.

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple.

Article 157
Dret de petició

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol·licitant l’adopció d’actes o acords en matèria de llur competència.

157.2 Les peticions s’han de formalitzar sempre per escrit.

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s’han d’ajustar al que disposa la legislació que desplega l’article 29 de la Constitució i, si s’escau, la de procediment administratiu.

Capítol III
Associacions de veïns

Article 158
Caràcter i drets

158.1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana.

158.2 En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:

a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.
b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal.
c) Formar part dels òrgans de participació.
d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta en els supòsits específics que es determinin.

158.3 Els municipis, d’acord amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar els mitjans públics que poden ser utilitzats per les associacions en l’exercici de llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què poden gaudir a càrrec dels pressupostos corresponents. L’assignació de mitjans i la distribució dels ajuts s’han d’efectuar amb criteris objectius, d’acord amb la importància i la representativitat de les entitats.

158.4 Sens perjudici del Registre general d’associacions de la Generalitat, els municipis han d’establir un registre propi a l’efecte de què disposa aquest article, en el qual s’han d’inscriure les associacions en el termini de vint dies des de la petició, transcorregut el qual sense resolució expressa, s’entenen inscrites.

158.5 A petició de l’ens local interessat i de les mateixes entitats, la Generalitat, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, ha de sol·licitar a l’Estat la declaració d’utilitat pública de les entitats a què es refereix aquest article.

bototornar