Nova convocatòria del Ple Ordinari pel 6 de setembre de 2018

Atès que el dilluns 3 de setembre hi va haver una important tempesta a la localitat, impedint que es pogués reunir el quòrum de regidors/es necessari i, fins i tot, que hi haguessin les condicions de confort imprescindibles, fonamentalment d’il·luminació, per a realitzar la reunió del Ple Ordinari convocat per aquest dia, aquest es va suspendre i tornar a convocar pel proper dijous, dia 6 de setembre de 2018, a les 19 hores.

Com que estava previst introduir una moció d’urgència a la sessió de dilluns, relativa a l’acord d’aprovació inicial de l’inventari municipal de camins, el qual va ser aprovat en la sessió plenària de 25 de juny de 2018 i que, actualment, es troba en fase d’informació pública, s’inclou aquest punt a l’ordre del dia de la sessió plenària del proper dijous.

Així, doncs, tal com mana l’Alcalde en el seu decret núm. 74/2018, l’ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

DIA:  Dijous 6 de setembre de 2018

HORA:  19:00 hores

LLOC:  Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, CORRESPONENT AL DIA 25 DE JUNY DE 2018

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI AMB QUE REGULA EL FINANÇAMENT DE LES RUTES DEL PLA DE VIATGERS DE LA GARROTXA, ANY 2018.

4.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGULAR LES SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I DE LA CONVOCATÒRIA PEL 2018

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, ADOPTAT EN SESSIÓ DEL DIA 25 DE JUNY DE 2018, D’APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE CAMINS DEL MUNICIPI DE RIUDAURA.

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS A LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU

9.- PRECS I PREGUNTES