Ple Extraordinari Cartipàs Municipal

Dilluns 6 de juliol a les 19h a la Casa Consistorial es celebrarà el Ple Extraordinari de Cartipàs Municipal amb el següent ordre del dia:

1. Donar compte decret 54 de nomenament de Tresorera Municipal.
2. Donar compte del decret 55 de delegació de competències.
3. Donar compte configuració dels nous grups polítics
4. Aprovació del règim de sessions del ple
5. Constitució de la comissió especial de comptes.
6. Constitució de la mesa de contractació.
7. Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació.
8. Proposta d’acord de declaració de l’oferta econòmica més avantatjosa del contracte d’obres de la planta soterrània del Centre Cívic.
9. Proposta de les dues festes locals pel 2016

En tractar-se d’un Ple Extraordinari de Cartipàs Municipal no hi ha previst dins de l’ordre del dia un torn obert de paraules en acta. Malgrat això i si qualsevol veí ho desitja, un cop acabat el ple l’equip de govern quedarà a la vostra disposició per respondre qualsevol dubte o pregunta.