Ple ordinari – 31 de gener de 2024

Decret pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple municipal núm. 1/2024, exp. X2024000004

 

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

 

DISPOSO

 

PRIMER. Convocar la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 1/2024 pel proper dimecres dia 31 de gener de 2024, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

 

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior núm. 10/2023 celebrada el dia 16 de novembre de 2023, així com també de l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/2023 que tingué lloc el dia 29 de desembre de 2023.

 

 1. Despatx oficial:
 • Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
 • Donar compte del Pla anual de control financer, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2024.
 • Dació de compte de l’informe trimestral sobre la relació de factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació (informe sobre el compliment del reconeixement d’obligacions), corresponent al 4tr trimestre de l’exercici 2023.
 • Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions (informe sobre morositat), corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2023.
 • Donar compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució trimestral del Pressupost municipal i el compliment de l’indicador Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació corresponent al 4t trimestre de 2023.

 

 1. Proposta d’acord per aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Riudaura per a l’exercici econòmic 2024, les seves bases d’execució i la plantilla de personal.

 

 1. Proposta d’acord pel qual s’encarrega al Consell Comarcal de la Garrotxa el servei d’un/a tècnic/a per dur a terme la supervisió, direcció i anàlisi dels processos participatius referits al pressupost de l’Ajuntament de Riudaura per al 2024.

 

 1. Proposta d’acord pel qual s’aprova el “Conveni interpretatiu i parcialment abrogatiu del conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament de Riudaura, en matèria de sanejament d’aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.

 

 1. Proposta d’acord per aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Riudaura mitjançant el qual s’estableix un sistema específic per realitzar la liquidació i pagament global de les taxes pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

 1. Proposta d’acord per aprovar inicialment la memòria tècnica per la instal·lació de mesures de protecció a la pista poliesportiva i construcció d’una pista de pàdel al municipi de Riudaura, exp. X2023000148.

 

 1. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).

 

 1. Precs i preguntes.

 

TERCER. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar-ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

 

QUART. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

 

CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.