Ple ordinari – 6 de març de 2024

Decret pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple municipal núm. 2/2024, exp. X2024000060

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 2/2024 pel proper dimecres dia 6 de març de 2024, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior núm. 1/2024 celebrada el dia 31 de gener de 2024.
 2. Despatx oficial:

2.1.        Donar compte dels Decrets d’alcaldia.

2.2.        Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic 2023.

2.3.        Donar compte de l’informe anual sobre el resultat de l’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de Riudaura corresponent a l’exercici 2023: resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.

2.4.        Donar compte de l’informe anual sobre els resultats del control intern de l’Ajuntament de Riudaura corresponent a l’exercici 2023.

 1. Proposta d’acord per aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa, entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Riudaura, com a pla pilot per a la cessió del cementiri parroquial.
 2. Proposta d’acord per aprovar l’addenda econòmica, per a l’exercici 2024, al conveni de delegació de les competències municipals de l’Ajuntament de Riudaura en matèria de recollida i custòdia d’animals de companyia.
 3. Proposta d’acord per aprovar l’addenda econòmica, per a l’exercici 2024, al conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèria de salut pública per aigües de consum públic i piscines.
 4. Proposta d’acord per aprovar l’addenda econòmica, per a l’exercici 2024, al conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i emergències.
 5. Proposta d’acord per aprovar l’addenda econòmica, per a l’exercici 2024, al conveni de delegació de competències municipals de l’ajuntament de Riudaura en matèria de recollida, gestió i tractament de les deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques.
 6. Proposta d’acord per modificar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en sistemes d’informació.
 7. Proposta d’acord per aprovar l’aplicació de l’increment del 0,5% de les retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament corresponent a l’any 2023, vinculat a l’evolució del PIB, amb efectes des de l’1 de gener de 2023.
 8. Proposta d’acord per aprovar el conveni de col·laboració, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Maià de Montcal, per al cofinançament dels serveis del Pla de Transició al Treball (PTT), el Consell Esportiu i l’Arxiu d’àmbit Comarcal corresponent al període 2024 – 2027.
 9. Moció de suport a la pagesia catalana.
 10. Moció de suport al  Congrés de la cultura catalana 2024/2025.
 11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).
 12. Precs i preguntes.