Ple Ordinari el dilluns 5 de setembre

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: HORA: LLOC:

dilluns 5 de setembre de 2016
19:00 hores
Sala de Sessions de la Casa Consistorial
.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4DE JULIOL DE 2016.
2.- CONVALIDACIÓ DEL DECRET 75/16 DE DATA 26 DE JULIOL QUE APROVA LA SOL.LICITUD DEL PUOSC DE MANTENIMENT 2016-2017.
3.- CONVALIDACIÓ DEL DECRET 84/16 DE DATA 29 D’AGOST QUE APROVA EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019, I LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS PER A L’ANY 2016.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLANOL DE DELIMITACIÓ DE LES ZONES AMB RISC D’INCENDI
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ CREDIT 5/2016 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.
6.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGULAR LES SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I APROVAR LA CONVOCATORIA PEL 2016.
7.-DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.
8.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.
9.-  PREC I PREGUNTES

L’Alcalde – President
Riudaura, 1 de setembre de 2016