Subvencions per a obres d’arranjament de l’interior d’habitatges de persones grans 2021

Fins el 30 de juny estarà oberta la convocatòria d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans.

Per poder sol·licitar l’ajut només cal presentar la petició de forma telemàtica a través del Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya que es pot consultar en aquest enllaç: http://tramits.gencat.cat.

Per dubtes, qüestions o si es requereix suport en la tramitació i gestió de les ajudes es pot contactar amb l’oficina comarcal d’habitatge (Consell Comarcal de la Garrotxa – 972274999).

 

Detalls dels ajuts:

L’ajut és d’un màxim de 3.000 euros per habitatge i s’ha de destinar a obres que afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny i aquest any s’atorgaran per ordre d’entrada de les persones que reuneixin els requisits, fins a exhaurir el pressupost d’ajuts d’habitatge.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha obert una convocatòria per subvencionar obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans. Aquestes obres inclouen les que calguin per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat; per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, i les de millora de l’accessibilitat, especialment en cuines i banys. La convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial d’1.160.000 euros.

Les sol·licituds de subvenció es poden de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estan a disposició dels sol·licitants al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, fins el 30 de juny. Enguany, per tal de facilitar els tràmits telemàtics a les persones grans, poden presentar les sol·licituds altres persones en nom seu, amb la corresponent autorització.

Les bases reguladores per accedir a aquesta convocatòria estableixen que hi tenen dret les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, amb manca d’autonomia o de mobilitat, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent i que es trobi a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l’Ebre. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona perquè la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona ofereixen línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. A més, cal complir els requisits econòmics de no superar 2 vegades l’IRSC, d’acord amb les taules que es publiquen en la convocatòria.

187 famílies i un import mitjà de 2.631 euros

La quantia màxima de la subvenció és de 3.000 euros per habitatge i el pressupost de les obres a presentar no pot superar el màxim de 5.000 euros.

En la convocatòria de 2020 es van beneficiar d’aquests ajuts 187 famílies de Catalunya, amb un import mitjà de 2.631 euros i un total concedit de 492.109 euros.

Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència pública no competitiva. És a dir, que les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb documentació completa i correcta, fins a exhaurir el pressupost.