Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de l’Ajuntament de Riudaura

Per Decret d’Alcaldia núm. 2023DECR000007, de data 13 de febrer de 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves (subgrup C2) per a l’Ajuntament de Riudaura, per tal de cobrir vacants temporals, o per tal de realitzar substitucions, mitjançant contractacions laborals temporals (Exp. X2023000024).

La presentació de les sol·licituds per participar en el procés selectiu es farà per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant una instància genèrica, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de Província de Girona (BOPG).

El contingut de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/39/20233901349.pdf

i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1714980001