CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT 2022

La presidència de Dipsalut, el 18 de juliol de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de Riudaura la quantitat de 1.913,22€ en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes que es detallen a continuació:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)