Convocatòria al Ple Ordinari de 13 de maig de 2019

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Dilluns 13 de maig de 2019

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb l’ORDRE DEL DIA següent :

1.- Aprovació de les actes de les tres sessions anteriors.

2.- Aprovació inicial de les dues festes locals per l’any 2020.

3.- Aprovació de l’acceptació anticipada del terreny situat dins l’àmbit del PMU 1, Carrer d’Olot, a què fa referència la modificació puntual núm. 2 del POUM, el text refós de la qual va ser aprovat en la sessió plenària del dia 7 de gener de 2019.

4.- Ratificació de l’acord de la dissolució del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA).

5.- Aprovació de l’assumpció de la responsabilitat de la prestació del servei de menjador escolar de l’Escola Lluís Castells i de la licitació urgent del mateix.

6.- Donar compte de decrets de l’Alcalde.

7.- Assumptes de caràcter d’urgència.

8.- Precs i preguntes.

Riudaura, 9 de maig de 2019

El Secretari