Convocatòria per la selecció del monitor del Casal d’Estiu 2016

Queda oberta la convocatòria per a la selecció, mitjançant contractació laboral temporal, d’un monitor pel casal d’estiu que organitza l’Ajuntament de Riudaura i la creació d’una borsa de treball per a altres possibles contractacions per a cobrir el monitoratge dels futurs casals i altres activitats de lleure que l’Ajuntament pugui organitzar, que siguin de característiques similars.

El casal d’enguany es vol centrar en la música i, per tant, s’exigeix alguns coneixements mínims o experiència en aquesta matèria.

La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys, prorrogable un any més, com a màxim, des de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva seu electrònica -e-tauler- (www.riudaura.cat), a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats per un termini inferior.

La contractació del personal serà en règim laboral i alta en la Seguretat Social

La creació d’aquesta borsa no genera cap altre dret laboral a les persones que hagin superat el procés selectiu que el contingut en aquestes bases. En cas que no hi hagi suficients inscripcions l’Ajuntament es reserva el dret de no organitzar el Casal i, per tant, no procedir a la contractació del personal necessari.

En el següent enllaç hi teniu les bases.

Bases_monitors casals estiu 2016

boto