Convocatòria Ple Ordinari del 5 de març

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 5 de març de 2018

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DEL 6 I 22 DE NOVEMBRE I 8 DE GENER

2.-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

3.- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIÓ DE L’IBIU A FAMÍLIES MONOPARENTALS

4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2017

5.- PROPOSTA AL PLE DE LES DUES FESTES LOCALS PEL 2019

6.- APROVACIÓ SOL·LICITAR EL RETORN DE LA PARCEL·LA QUE QUEDA FORA DEL RECINTE DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS A LA GENERALITAT

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018

7.- APROVACIÓ DE MOCIONS

8.- DONAR COMPTE DE DECRETS

9.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

10.- PRECS I PREGUNTES

El secretari

Riudaura, 01/03/18