Crònica del Ple del 8 de gener de 2018

La sessió del Ple ordinari d’aquest dilluns, 8 de gener de 2018, es va desenvolupar normalment amb l’assistència de tots els regidors excepte l’Anna Coma d’ERC, que va excusar la seva assistència. Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

En el moment d’aprovar les actes dels plens anteriors, de 6 i 22 de novembre, el regidor de l’oposició Agustí Llop va al·legar que, per motius aliens a la seva voluntat, no va disposar de les actes amb antelació suficient i, per tant, no va tenir tems de revisar-les. L’alcalde va proposar ajornar la seva aprovació fins la següent sessió ordinària.

Tot seguit es va aprovar per unanimitat la sol·licitud de subvenció en el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural per l’any 2018 de la Diputació de Girona, que incorpora dues línies, una per facilitar l’accés a les noves tecnologies i una altra per a actuacions en camins.

Després es va passar a aprovar inicialment per unanimitat el Reglament dels pressupostos participatius de Riudaura per l’any 2018, que preveu dedicar 12.000 € a les propostes proposades pels ciutadans, entitats i grups socials del municipi o que hi tenen la seva activitat.

Tot seguit l’Alcalde va donar compte dels darrers decrets aprovats per la corporació. L’Agustí Llop fa constar en aquest moments que el seu grup no ha rebut, prèviament a la sessió, els decrets núm. 93, 95 i 97 de la relació.

Sense que hi hagi cap assumpte amb caràcter d’urgència a tractar i que ningú sol·liciti cap prec ni pregunta, es va donar la sessió per finalitzada.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la resta de plens de l’Ajuntament.