Crònica del Ple extraordinari del 22 de novembre de 2017

La sessió del Ple extraordinari d’aquest dimecres, 22 de novembre de 2017, es va desenvolupar normalment amb l’assistència de tots els regidors.  Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

Es va començar amb el primer punt de l’ordre del dia sortejant els membres de la mesa de les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017, utilitzant un programa informàtic tramés per l’Institut nacional d’Estadística.

El tècnic informàtic del Consell Comarcal de la Garrotxa va venir per auxiliar en el desenvolupament del sorteig,que es va portar a terme amb normalitat.

Tot seguit es va procedir a fer, per unanimitat, l’aprovació inicial del Pressupost General del proper any 2018, juntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal funcionarial i laboral.

Després es va aprovar inicialment, també per unanimitat, la modificació de crèdit 3/2017 per tal d’anul·lar i donar de baixa diferents partides que es consideraven dotades en excés (relacionades amb el personal laboral del casal d’estiu, que aquest any es va organitzar a través del Consell Comarcal, amb les retribucions del personal administratiu, amb la conservació i reparació d’edificis municipals i amb la conservació de vies públiques) per tal de fer un suplement al crèdit a diferents aplicacions del pressupost corrent, que és insuficient.

Aquest crèdit total de 12.500€ ha de servir per dotar les partides d’escombraries i serveis varis, l’aplicació d’encàrrecs i conveni amb el Consell Comarcal, de telecomunicacions i telèfons, de l’energia elèctrica de l’escola, d’assegurances, de festes populars i d’anuncis a diaris oficial.

Sense que hi hagués cap més assumpte a l’ordre del dia, es va donar la sessió per finalitzada.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la resta de plens de l’Ajuntament.