Crònica del Ple Ordinari d’11 de novembre de 2019

La sessió del Ple Ordinari d’11 de novembre de 2019 es va celebrar amb tota normalitat.

Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

En el primer punt, sobre l’aprovació de les actes de les tres sessions anteriors, del 2 de setembre, 16 d’octubre i 21 d’octubre de 2019.

Tot i algunes puntualitzacions presentades per en Miquel Puig, de Junts per Riudaura, que l’Alcalde es va comprometre a esmenar, les actes es van aprovar amb la unanimitat dels assistents

 

El punt dos va girar al voltant de l’aprovació d’una nova pròrroga de la concessió del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable i l’alcalde va proposa retirar-lo per poder analitzar-la conjuntament amb els regidors de Junts per Riudaura, segons converses anteriors.

Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia amb el vot unànime dels assistents.

 

El tercer punt, de l’aprovació de la sol·licitud de subvencions al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya en el marc del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024,

L’alcalde esmenta que aquestes propostes es presenten a ple, malgrat no ser necessari, perquè tothom n’estigui informat.

Explica que hi ha dues línies de subvenció:

 • El primer projecte és l’adequació de la primera planta de les antigues escoles, dins la línia de petits municipis, per destinar-la a espai social per a joves, entitats i gent gran. La subvenció pot arribar als 120.000 € dels 135.000 €, aproximadament, que costa el projecte. Es tracta de la línia de subvenció més ben dotada i que, en teoria, la que serà més fàcil d’aconseguir.
 • El segon projecte és una part substancial la reforma del Centre Cívic de Riudaura. Es tracta de reformar diferents seccions: rehabilitació de la coberta, aïllants superiors de la coberta, façanes de vidre, climatització i connectivitat tecnològica. En total el projecte és d’uns 365.000 € i el fons màxim de la subvenció és de 250.000 €, com a màxim. Aquesta línia és més complicada, ja que hi opten tots els municipis de Catalunya, tot i que la puntuació, tal com es presenta el projecte, es creu prou elevada (45 punts sobre 50).

En Miquel Puig, el portaveu de Junts per Riudaura, comenta que està d’acord amb les dues propostes, però consideren que, per a ells, la prioritat seria reformar primer el Centre Cívic i voldrien fer una planificació diferent de les inversions (tant les esmentades com d’altres) i portar-la a aprovació dels veïns en un procés participatiu.

La proposta s’aprova per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 3 en contra de Junts per Riudaura.

 

El quart punt, sobre l’aprovació de la convocatòria de les subvencions anuals a les entitats i associacions del municipi, la mateixa línia de subvenció que ja s’havia obert els dos darrers anys, per a entitats que fan activitats obertes al públic dins el municipi.

En Miquel Puig, de Junts per Riudaura, expressa la queixa de què han rebut les bases el mateix dia del ple i no les han pogut mirar amb detall.

S’aprova la convocatòria amb la unanimitat dels Regidors assistents.

 

El punt cinc, relacionat amb l’aprovació de la modificació parcial de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 8 de juliol, relatiu al nomenament de tresorer de la Corporació,

Tenint en compte una reclamació del grup de Junts per Riudaura i amb l’informe favorable de resoldre a favor de la petició per part del Secretari, es deixa sense efecte l’acord anterior i s’allibera de responsabilitat als regidors de la gestió diària del Tresorer de la corporació.

La modificació s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

 

En el punt sis, l’Alcalde va donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària (del 77 al 96)

En Miquel Puig, de Junts per Riudaura, va expressar la queixa de què no s’hagi fet un decret per tornar a l’horari anterior de la celebració dels Plens, i també que no s’hagi fet un decret per implementar una Junta de portaveus (ell n’anomenaria Comissió Informativa) per portar tots els temes al dia i evitar mals entesos (l’Alcade en pren nota).

 

En el sisè punt, no es van presentar assumptes de caràcter urgent.

 

En el vuitè punt, de precs i preguntes,

Prèviament, l’Alcalde va donar resposta a les peticions entrades per instància de Junts per Riudaura, sobre la depuradora, subvencions per a entitats, la possibilitat que els vilatans facin servir el transport escolar per anar i tornar d’Olot, i els diferents projectes del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

En Miquel Puig, de Junts per Riudaura expressa els següents precs:

 • Demana que s’actuï per millorar l’espai de recollida de restes de poda.
 • Expressa la seva queixa sobre les obres que s’estan fent en la segona fase de les antigues escoles, demanant que aquestes inversions se sotmetin a consideració del municipi (l’Alcalde esmenta que aquesta obra va ser aprovada amb un acord de Ple de l’anterior consistori).

 

Els assistents van fer els següents precs i preguntes:

 • Aclariment d’una veïna sobre transport públic, indicant que aquest servei i el bus dels dilluns per anar al mercat d’Olot estan infrautilitzats.
 • Una veïna pregunta sobre les ajudes a entitats per saber a qui es donaran (l’Alcalde esmenta que la resolució de les concessions passarà per Ple).
 • Una veïna pregunta sobre la zona de la ribera, on es fa la captació, dient que està en molt mal estat. També pregunta si es fa una neteja regular del dipòsit i demana que se’n faci un seguiment. També expressa una queixa sobre cànon que cobra la companyia d’aigües.
 • Una veïna pregunta si ja s’han adquirit els terrenys per fer la depuradora (l’Alcalde indica que el projecte de l’ACA ja inclou aquesta gestió) i es queixa de les molèsties que causa la falta de depuradora al barri del Roser.
 • Una altra veïna esmenta que el projecte de la depuradora ja estava adjudicat fa molts anys i per diversos temes no es va portar a terme. Des de llavors el projecte ha quedat bloquejat (l’Alcalde diu que, amb la previsió actual, la depuradora hauria d’estar funcionant l’any 2021).
 • Una veïna pregunta sobre la voluntat d’arreglar el marge de la Riera on hi va haver un esllavissament i pregunta si s’ha plantejat arreglar les escriptures del terreny, que és privat.
 • Una veïna demana el motiu pel qual les canalitzacions van a parar al riu molt a prop del poble (l’Alcalde es refereix al pla de canalitzacions del que ja s’havia parlat).
 • Una veïna pregunta sobre el túnel on hi ha sempre una moto aparcada, indicant que no creu que sigui el lloc adequat (l’Alcalde diu que ja s’ha informat la veïna propietària de la moto diverses vegades i que s’hi insistirà). També es queixa de les deposicions de gossos al poble (l’Alcalde diu que es reincidirà amb el tema i, si cal, s’aplicaran sancions). També es queixa de les molèsties que li causa un veí, havent-se de gastar diners per minimitzar el soroll i poder dormir a la nit (l’alcalde en pren nota).
 • Una veïna es queixa de la falta d’il·luminació de l’església mitjançant el focus instal·lat al Centre Cívic (l’Alcalde comenta que s’ha hagut de parar per un problema amb les instal·lacions i el quadre elèctric del Centre Cívic, que està en procés de solució).
 • Una veïna demana un agafador al costat de la porta per millorar l’accés al Local Social de les persones amb dificultats de moviment, que ja havien demanat amb anterioritat (l’Alcalde demana disculpes i en pren nota).

 

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.