Crònica del Ple Extraordinari de 21 d’octubre de 2019

La sessió del Ple Extraordinari de 21 d’octubre de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, excusant la seva assistència la regidora Maria Comerma de Junts per Riudaura.

Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

 

En el primer punt de l’ordre del dia es va celebrar el Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions generals del 10 de novembre amb l’assistència d’un tècnic de l’Ajuntament.

 

El segon punt, sobre l’aprovació de la modificació de crèdit 2/2019, l’alcalde fa una relació de les despeses incloses, que es resumeixen a continuació:

Modificació del Pressupost de despeses (36.298,72 € en total):
Energia elèctrica de vies públiques: 2.000,00 € (suplement de crèdit)
Manteniment de la xarxa d’aigües: 5.000,00 € (suplement de crèdit)
Instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida: 13.571,38 € (crèdit extraordinari)
Millora de la climatització de l’escola Lluís Castells: 8.927,34 € (crèdit extraordinari)
Gestió del menjador escolar: 6.500,00 € (crèdit extraordinari)
Dietes càrrecs electes: 300,00 € (crèdit extraordinari)

Modificació del Pressupost d’ingressos (36.298,72 € en total):
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 19.993,51 € (finançament)
Ingressos del menjador escolar: 6.000,00 € (finançament)
Subvenció de la Diputació de Girona Pla a l’Acció L2 (Punt de recàrrega): 4.150,97 €
Subvenció de la Diputació de Girona Pla a l’Acció L3 (Climatització escola): 6.154,24 €

Tot i tractar-se d’un Ple Extraordinari, habitualment sense precs ni preguntes i arran del punt de la modificació de crèdit sobre el manteniment de la xarxa d’aigües, l’Alcalde va cedir la paraula a una veïna per fer una pregunta sobre un cànon de l’aigua que s’inclou en el rebut. L’alcalde en pren nota per respondre amb detall en el proper Ple.

Tot seguit l’Alcalde va donar la paraula a en Miquel puig, el cap de l’oposició, que es va queixar del temps i la forma en què el seu grup va rebre la informació del Ple (va comentar, per exemple, que hi havia errors al text de la modificació de crèdit).

També es va queixar de la instal·lació del punt de càrrega de vehicles elèctrics, dient que creuen que és una despesa que no dóna cap servei a la gent del poble.

Tot seguit va comunicar a l’equip de govern (petició que també ha fet per escrit) que volen renunciar a les indemnitzacions del seu grup per l’assistència als plens (les indemnitzacions són a raó de 10 € per Ple) i que l’Ajuntament les gestioni per dedicar-les a l’ajuda de persones necessitades de Riudaura (prèvia aprovació dels Serveis Social) o a la Marató de TV3.

Finalment va demanar que se’ls informés de la comunicació pública de la modificació de crèdit per tal que hi puguin fer al·legacions, indicant que si no és així la recorreran mitjançant un procediment contenciós administratiu.

La modificació de crèdit es va aprovar per 4 vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i 2 vots en contra dels regidors de Junts per Riudaura.

 

En el punt tres, dedicat a l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2020, l’alcalde indica les ordenances fiscals que es volen modificar i que resumim a continuació:

 • Modificació de l’ordenança núm. 10 (Taxa de serveis de competència local)
  • Es modifica el quadre de tarifes relatives a l’avaluació ambiental d’acord amb l’estudi econòmic financer aprovat pel Consell Comarcal, amb un increment del 3,3%.
  • Les tarifes modificades són: la Verificació i control d’obertura en règim de comunicació, la Tramitació d’obertura en règim de llicència municipal, la Verificació i control de canvi de nom en règim de comunicació, i els Certificats, verificació de documentació, conformitats i altres tràmits.
 • Modificació de l’ordenança núm. 11 (Taxa de la tramitació d’inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic)
  • Es modifica el quadre de tarifes, també d’acord amb l’estudi econòmic financer aprovat pel Consell Comarcal, amb un increment de les diferents tarifes que graven els establiments en un 3,3%.
 • Modificació de l’ordenança núm. 4 (Impost de vehicles de tracció mecànica)
  • S’introdueix un nou apartat a l’ordenança per bonificar la quota de l’impost als vehicles que, atenen a les seves emissions, tinguin els distintius ambientals Etiqueta Eco i Etiqueta Zero.
  • Els vehicles amb distintiu ambiental Eco tenen una bonificació del 50% a l’impost.
  • Els vehicles amb distintiu ambiental Zero tenen una bonificació del 75% a l’impost.
 • Modificació de l’ordenança núm. 14 (Taxa per a la recollida d’escombraries)
  • Es modifica l’ordenança per tal d’aplicar un increment a la taxa del 10%. Cal esmentar que, d’acord amb els càlculs del Consell Comarcal de la Garrotxa, aquest increment hauria de ser d’un mínim del 13%, que almenys per aquesta anualitat no es creu necessari aplicar.
  • També es modifica el redactat de l’ordenança per millorar-ne la congruència (en un punt es feia esment a ‘documents administratius’ quan es tractava de ‘recollida d’escombraries i tractament de residus’).
 • Modificació de l’ordenança núm. 15 (Taxa per al subministrament de l’aigua)
  • D’acord amb la petició efectuada per Sorea, concessionària del servei, s’aplicarà un increment de les tarifes d’un 1,2 €, modificant així la quota tributària a l’article 6 de l’ordenança.
 • Modificació de l’ordenança núm. 2 (Impost de béns immobles)
  • L’ordenança es modifica per tal d’aplicar un recàrrec en l’impost per als habitatges d’ús residencial desocupats del 50%.
  • La consideració d’immoble d’ús residencial desocupat es determinarà amb conformitat al que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, aprovada pel Parlament de Catalunya i durant un termini mínim de dos anys (l’ordenança especifica aquestes consideracions).

Tot seguit, l’Alcalde va demanar a en Miquel Puig, el Portaveu del grup de l’oposició, si volia fer alguna puntualització, i va dir que:

Que tenen intenció de reclamar i fer una proposta diferent per la reducció de l’IVTM

Sobre les escombraries: diferenciar entre nucli i disseminat. Demana l’estudi específic per saber si el 10% és adequat.

Va discutir la necessitat de pujar l’IBI als habitatges buits (pujar aquest i abaixar les escombraries). Creu que seria adequat per ciutats grans, però no per un municipi petit. Demana si Riudaura té un estudi d’habitatges buits i l’Alcalde li respon que sí. Així i tot, diuen que estan d’acord amb augmentar la càrrega impositiva.

També demana que l’IBI es pugui pagar en dos trams.

Que les famílies monoparentals puguin tenir una reducció de l’IBI

Que proposaran una bateria de bonificacions en funció de la capacitat econòmica dels habitants de Riudaura. I que es paguin amb el rebut de l’aigua (en 4 trams).

Discuteix la petició de Sorea de pujar l’aigua un 1,2%, dient que caldria un estudi econòmic.

Demanen que se’ls comuniqui l’exposició pública.

La modificació de les ordenances es va aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 en contra de Junts per Riudaura.

 

En el quart i darrer punt, sobre la ratificació del decret d’aprovació del canvi temporal del lloc i l’hora de celebració dels plens, l’Alcalde llegeix el decret, on s’indica que es vol canviar la celebració dels plens al Local Social de Riudaura i a les 19.00 de la tarda.

Miquel Puig: indica que han presentat un escrit queixant-se de les formes de l’Equip de Govern per no haver estat consultats pel canvi de lloc d’hora i demana transparència en la gestió del municipi.

El decret queda ratificat per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 en contra de Junts per Riudaura.

 

Sense assumptes de caràcter d’urgència ni més precs i preguntes, que habitualment no són d’aplicació en els Plens Extraordinaris, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.