Crònica del Ple Ordinari de 13 de maig de 2019

La sessió del Ple Ordinari de 13 de maig de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, va excusar la seva assistència la regidora Anna Coma d’ERC. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

El Ple va començar insistint amb l’esment al rebuig a la situació de les persones injustament empresonades i exiliades per les seves idees polítiques i l’Alcalde va expressar el seu desig que puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

El primer punt de l’ordre del dia va tractar sobre l’aprovació de les actes de les tres sessions anteriors, que es van aprovar per unanimitat.

El segon punt, sobre l’aprovació inicial de les dues festes locals per l’any 2020, els assistents van aprovar la proposta de les festes (el dilluns 20 de gener i el dilluns 7 de setembre de 2020) per unanimitat.

El tercer punt va girar a l’entorn de l’aprovació de l’acceptació anticipada del terreny situat dins l’àmbit del PMU 1, Carrer d’Olot, a què fa referència la modificació puntual núm. 2 del POUM, el text refós de la qual va ser aprovat en la sessió plenària del dia 7 de gener de 2019, l’alcalde fa un breu resum de la proposta de modificació del POUM, dedicada a la construcció de nous habitatges, incloent una permuta de terreny de zona verda i equipaments, que podrien permetre alguna instal·lació addicional al Centre Cívic i a l’espai d’oci adjacent. A data 2 de maig l’ajuntament va signar l’acceptació anticipada d’una part de la finca de 690 metres quadrats amb els seus propietaris.

Els assistents aproven els acords de l’acceptació anticipada per unanimitat dels assistents.

En el quart punt es va tractar la ratificació de l’acord de la dissolució del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). Els assistents van aprovar ratificar l’acord de dissolució, amb totes les conseqüències legals i econòmiques associades, amb la unanimitat dels assistents.

El cinquè punt tractava sobre l‘aprovació de l’assumpció de la responsabilitat de la prestació del servei de menjador escolar de l’Escola Lluís Castells i de la licitació urgent del mateix. L’Alcalde explica que fins ara el Consell Comarcal s’encarregava d’aquesta gestió i actualment ho deixarà de fer, i l’Ajuntament (després de consultar l’AMIPA i el Consell Comarcal) considera positiu que sigui el propi consistori qui s’encarregui de la contractació d’aquest servei.

Donat que el plec i les bases de la contractació encara no estan redactades, l’Alcalde i el Secretari demanen als presents que els facin confiança per acordar l’acceptació del servei i redactar les bases tot seguit, adaptant les bases i els criteris que havia aplicat el Consell Comarcal en altres casos.

Es tractaria d’una contractació amb format de períodes curts (un any més un any), per tal de tenir una solució immediata i poder aplicar noves regulacions que puguin aparèixer en poc temps.

Els assistents aproven els acords de proposta per unanimitat.

En el sisè punt, l’Alcalde va donar compte dels decrets aprovats des del darrer Ple Ordinari del consistori.

En el setè punt, el d’assumptes de caràcter d’urgència, l’Alcalde demana aprovar una sèrie de mocions, que els assistents acorden incloure al ple per unanimitat.

La Moció sobre la manca d’efectius policials a la comarca s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

I la Moció sobre l’increment de la inseguretat ciutadana, instant a la Generalitat a què emprengui accions per millorar aquesta situació.

L’alcalde puntualitza el punt sisè d’aquesta moció, que parla sobre la instal·lació de càmeres de registre de matrícules a les entrades i sortides dels municipis, indicant que finalment Riudaura no es va adherir a una proposta sobre la instal·lació d’aquest tipus de càmeres perquè el punt on es volia instal·lar la càmera deixava sense cobertura l’entrada i sortida de vehicles que passessin pel camí de Pairaló (que connecta amb la carretera de la Cantina), i també per l’elevat cost que suposava després que altres municipis de la comarca hi renunciessin.

Aquesta moció, exceptuant l’esmentat punt sisè, s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

En el vuitè punt, de precs i preguntes, Eva Gallardo pregunta quan es presentaran les bases per la contractació d’un peó per la brigada de l’Ajuntament, i l’Alcalde respon que serà l’endemà mateix, i que hi haurà vint dies naturals per a presentar candidatures (en el moment de la publicació d’aquesta crònica ja hi ha una notícia a la web sobre la contractació).

Sense més precs ni preguntes, l’Alcalde fa una petita intervenció per agrair als presents (tant a l’oposició, com al personal de l’Ajuntament i especialment al seu equip de govern) el seu acompanyament durant tot o part del mandat.

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.