Crònica del Ple Ordinari del 5 de novembre de 2018

La sessió del Ple Ordinari de 5 de novembre de 2018 es va celebrar amb tota normalitat i amb l’assistència de tots els regidors. Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

El Ple va començar amb un record per a les persones injustament empresonades i exiliades per les seves idees polítiques i l’Alcalde va expressar el seu desig, compartit unànimement per tots els presents, que puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

El primer punt de l’ordre del dia va tractar sobre l’acta de l’últim Ple Ordinari, corresponent al 3 de setembre, que es va aprovar per unanimitat.

En el segon punt, sobre l’aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Municipals pel 2019, en primer lloc l’alcalde va indicar dues ordenances que no es modifiquen: les relacionades amb l’impost dels bens immobles i amb la taxa de les escombraries (ambdues es consideren amb una dotació adequada per el proper any fiscal).

Les que sí es modifiquen són:

L’ordenança reguladora de la “Taxa per la tramitació i control administratiu de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia i altres tramitacions administratives relacionades” es modifica segons l’estudi de costos que ha portat a terme el Consell Comarcal de la Garrotxa.

L’ordenança reguladora de la “Taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic” també es modifica segons l’estudi de costos del Consell Comarcal.

L’ordenança reguladora de la “Taxa sobre el subministrament d’aigua” augmenta les tarifes un 0,7%, justificat per l’informe anual que presenta la companyia d’aigües que serveix a Riudaura (Sorea). L’alcalde també va subratllar que es manté la quota de 6 euros del fons de reposició, que serveix per cobrir despeses de millora a la xarxa de subministrament.

Desapareix l’ordenança reguladora de la “Taxa per la gestió de residus de la construcció“, que passa a estar vinculada per llei a les llicències d’obres, a instàncies de la de la Generalitat de Catalunya.

L’ordenança reguladora de “l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres” modifica la bonificació fixa del 95% a les obres d’interès públic, flexibilitzant-la perquè pugui ser inferior al 95%, i en detalla les circumstàncies amb més precisió, permetent que el consistori decideixi el percentatge de bonificació.

Les modificacions, per decisió de tots els regidors, es voten conjuntament i s’accepten totes amb la unanimitat dels assistents.

El tercer punt es dedica a la moció en motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre, que s’aprova per unanimitat, i a la moció de l’AMI sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, també aprovada amb la unanimitat dels assistents.

En el quart punt, l’Alcalde va donar compte de tots els decrets aprovats des de la darrera sessió plenària.

Tot seguit, l’alcalde va presentar dos assumptes d’urgència:

En primer lloc, l’aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament d’aigües de l’empresa SOREA per 1 any, en comptes dels 5 anys que demanava l’empresa, permetent així fer un estudi de si cal seguir amb la mateixa empresa o canviar-la una vegada acabada aquesta pròrroga.

I en segon lloc, l’aprovació en acord de Ple de la petició de baixa de la pertinença del consistori a la Federació de Municipis de Catalunya, que es considera innecessària degut a la participació en altres associacions de municipis.

L’entrada dels assumptes d’urgència es va aprovar per unanimitat, i els acords d’aquests cinquè i sisè punts també es van aprovar per unanimitat.

Després que ningú tingués la necessitat de fer precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.