Crònica del Ple Ordinari del 7 de maig de 2018

La sessió del Ple extraordinari d’ahir dilluns, 9 d’abril de 2018, es va desenvolupat normalment amb l’assistència de tots els regidors excepte l’Anna Coma d’ERC, que va excusar la seva assistència. Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

L’Alcalde va recordar que, en motiu de la celebració del Ple avui, no poden ser davant de l’ajuntament d’Olot per reivindicar l’alliberament dels presos polítics i que igualment expressa aquest desig.

També va comentar les recents dades de l’atur, en les que el municipi de Riudaura ha registrat l’índex més baix de la comarca. Tot i així, va dir que seguirà treballant perquè tothom tingui feina.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS, CORRESPONENTS ALS DIES 5 DE MARÇ I 9 D’ABRIL DE 2018

Es van aprovar sense esmenes i amb la  unanimitat dels assistents.

2.-CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’IBIU A FAMÍLIES MONOPARENTALS

El secretari va recordar els motius de la implantació de les subvencions. S’ha acabat el termini de presentació pública i es va proposar aprovar els ajuts definitivament mitjançant els decrets corresponents.

La proposta es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

3.- DONAR COMPTE DE LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL REALITZADA AL DECRET DE L’ALCALDE D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017

L’alcalde va informar de la modificació al punt de la liquidació en el que hi havia una errada material, sense més efectes, perquè quedés tot clar.

Ningú dels presents hi va posar cap objecció.

4.- NOMENAMENT TRESORER/A DE L’AJUNTAMENT

L’alcalde va explicar que la nova normativa fa que la tresoreria hagi de passar a mans d’un funcionari de l’ajuntament o, com que al de Riudaura no n’hi ha cap en plantilla, al Secretari.

El Secretari va explicar la normativa amb detall, dient que una altra possibilitat seria una mancomunació entre diferents organismes, però que en aquests moments la solució més factible és que ell adquireixi les funcions de Tresoreria, sense que representin cap millora salarial per a ell ni la voluntat per part seva de cap perjudici per a ningú.

Es va proposa acordar el nomenament de Lluis Muñoz i Lloret i deixar sense efecte el nomenament d’Imma Muñoz i Díaz.

La proposta es va aprovar amb la unanimitat dels assistents

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI DE 2018

L’alcalde va explicar en què consisteix el període mig de pagament (el temps que tarda l’Ajuntament a pagar les factures dels proveïdors, que ha d’estar per sota dels 30 dies) i que estem dintre del marge acceptable.

6.- APROVACIÓ DE MOCIONS

6.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA

Es va incloure una segona moció amb caràcter d’urgècia:

6.2.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENUNCIA DE LA DERIVA AUTORITÀRIA DEL GOVERN ESPANYOL

L’alcalde va llegir les mocions i es van aprovar amb la unanimitat dels assistents.

7.- DONAR COMPTE DE DECRETS

L’alcalde va donar compte dels decrets.

8.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

No hi va haver cap més assumpte a tractar.

9.- PRECS I PREGUNTES

 

No hi va haver precs i preguntes.

Sense que hi hagués cap més assumpte a l’ordre del dia, es va donar la sessió per finalitzada.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.