Edicte d’aprovació de les bases de creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal per el Casalet de Nadal 2015

Per resolució d’alcaldia de data 30 d’octubre s’han aprovat les bases i la convocatòria per a

la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal per al Casalet de Nadal 2015

de l’Ajuntament de Riudaura.

D’acord amb el que preveu l’article 55 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de

l’empleat públic, aquestes bases es troben exposades al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a

la seu electrònica (e-Tauler) de la web municipal riudaura.cat .

BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PER AL CASALET DE NADAL 2015

OBJECTE

L’objecte de la convocatòria és crear una borsa de treball per a futures contractacions de

caràcter temporal per a cobrir el monitoratge del Casalet de Nadal 2015 i futurs casals que

l’Ajuntament pugui organitzar.

Aquesta borsa de treball tindrà una vigència de dos anys, prorrogable un any més, com a

màxim, des de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva seu

electrònica -e-tauler- (w ww.riudaura.cat) , a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants

seleccionats per un termini inferior.

La contractació del personal serà en règim laboral i alta en la Seguretat Social

La creació d’aquesta borsa no genera cap altre dret laboral a les persones que hagin superat

el procés selectiu que el contingut en aquestes bases. En cas que no hi hagi suficients

inscripcions l’Ajuntament es reserva el dret de no organitzar el Casalet i per tant no procedir

a la contractació del personal necessari.

PROCEDIMENT DE SELECCIO

El procediment de selecció serà el concurs d’acord amb el que preveu l’article 71 de la Llei

7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per prendre part a la convocatòria serà necessari que les persones aspirants reuneixin, a la

data de finalització de presentació de sol·licituds, les següents condicions:

a) Haver complert l’edat mínima exigida per accedir a l’ocupació pública i no

excedir l’edat de jubilació forçosa.

b) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les lleis vigents o disposar de la

nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici

del que estableix l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. Igualment podran

ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats

internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què

sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

c) Estar en possessió de la titulació corresponent en el camp del lleure.

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les

funcions corresponents.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de

l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de l’Administració local, ni trobar-se

inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. , ni sotmès en les causes

d’incapacitació o incompatibilitat establertes legalment.

f) Estar en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció

General de Política Lingüística (DGPL) nivell C1 o qualsevol altre que tingui

reconeguda l’equivalència de conformitat amb el Decret 161/2002 d’11 de

juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els

processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les

administracions públiques de Catalunya. Les persones aspirants que no

acreditin el certificat esmentat hauran de superar una prova de català

equiparable a aquest nivell i hauran de ser declarades aptes per tal de poder

continuar en el procés de selecció.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, estar en

possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el

batxillerat a l’Estat Espanyol; del diploma bàsic d’espanyol com a llengua

estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i

completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener, o certificació acadèmica

que acrediti totes les proves adreçades a l’obtenció d’aquest o del certificat

d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials

d’idiomes.

h) Compromís d’acceptar la dedicació plena o exclusiva, i també la jornada

partida (matí i tarda) si el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ho exigeix.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les interessats/des poden adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament de Riudaura

riudaura.cat i /o directament a les oficines de l’Ajuntament per omplir el

formulari corresponent i adjuntar el currículum amb foto i la documentació sol·licitada.

Els terminis per poder-se presentar són: FINS AL 26 DE NOVEMBRE

En la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent

● Fotocòpia del DNI

● Documentació acreditativa del coneixement de la llengua catalana.

● Fotocòpies de les titulacions corresponent

● Documentació acreditativa dels mèrits que es valoren

● Avant-projecte de l’activitat adreçada a infants de 3 a 12 anys (màxim 2 DIN-4).

PROCES SELECTIU

El procés selectiu constarà de dues fase.

1. En la primera fase es valoraran els mèrits que acreditats d’acord amb la puntuació

següent:

a) Titulació en el camp de lleure

Puntuació: Monitor (10 punts), pre-monitor (5 punts)

b) Titulació relacionada amb el món educatiu

Puntuació: Màxim 3 punts

c) Valoració per experiències relacionades en l’àrea de lleure infantil

Puntuació: Màxim 10 punts

d) Valoració de la proposta presentada

Puntuació: Màxim 10 punts

2. Un cop efectuada la valoració dels mèrits hi haurà una segona fase consistent en una

entrevista a les 5 persones que hagin obtingut la millor puntuació en la fase de concurs. La

puntuació de l’entrevista personal serà de màxim 10 punts

RELACIÓ D’APROVATS I NOMENAMENT

Acabada la qualificació dels aspirants, es publicarà en el tauler d’anuncis la relació

d’aprovats per ordre de puntuació i es farà la proposta de contractació a l’alcaldia.

Es respectarà en tot cas l’ordre de puntuació de major a menor dels aspirants per a la seva

contractació. Quan l’aspirant no es pugui incorporar es farà l’oferiment al candidat següent,

excepte en aquells casos en què per les característiques del treball a desenvolupar (nombre

de nens/es inscrits/es) es necessités contractar amb una persona que disposés d’una

titulació superior. En aquest cas, s’oferiria la contractació a la primera persona de la borsa

que reunís els requisits exigits.

Riudaura, 5 de novembre de 2015

L’alcalde

David Jané i López