Mesures per reduir l’impacte econòmic de la Covid-19 a Riudaura en l’àmbit de taxes i impostos

Us informem que, mentre estiguin en vigor les mesures establertes pel decret que declara l’estat d’alarma, Xaloc, l’organisme gestor dels impostos i taxes de Riudaura, no presentarà al cobrament els rebuts domiciliats amb data de càrrec prevista en aquest període de temps.

Aquí podeu consultar el Calendari Fiscal (l’impost immediatament afectat és el de vehicles de tracció mecànica).

El nou càrrec al banc d’aquests rebuts es produirà en el moment en què l’esmentat decret deixi d’estar vigent i, amb caràcter previ, s’informarà de la nova data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats mitjançant anunci al web de XALOC (http://www.xalocgirona.cat/esdeveniments-i-avisos)

Durant el mateix període de temps, se suspenen els terminis administratius dels procediments d’aplicació dels tributs i de revisió administrativa dels ingressos municipals, així com els relatius als expedients sancionadors en matèria de trànsit per a identificar el conductor en el moment de la infracció i/o pagament de les multes, i el termini de presentació d’al·legacions i/o recursos contra la sanció notificada.

Un cop transcorregut el termini de suspensió, si cal efectuar el pagament amb qualsevol document rebut (liquidació, denúncia, sanció, etc.) i s’ha superat la data de pagament especificada, caldrà contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat) per obtenir un nou document.