Nova convocatòria 2021 dels ajuts socials COVID-19

El termini per demanar els ajuts dirigits a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de pal·liar els efectes sobre l’economia familiar que són o han estat conseqüència de l’emergència sanitària desencadenada per la COVID-19, s’obre de nou i s’allarga fins el 31 de desembre de 2021 o esgotar la partida..

Al següent enllaç podeu descarregar les bases de les subvencions:

Accedeix a la informació

 

Per fer la sol·licitud dels ajuts cal fer una instància individualitzada per a cada beneficiari, sigui presencialment o mitjançant una Instància Genèrica i adjuntar-hi la següent documentació:

 1. Documents comuns a totes les línies d’actuació:
  1. Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció (ja indicat a dalt).
  2. DNI dels sol·licitants i de la unitat de convivència.
  3. Sentència de separació o divorci, si s’escau.
  4. Autorització perquè l’Ajuntament de Riudaura pugui obtenir dades de l’Agència Estatal Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya (Aquí podeu trobar un model)
  5. Certificat de no ser deutor amb la Hisenda Pública o autorització perquè el mateix Ajuntament obtingui aquestes dades.
  6. Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  7. Certificat d’atur o document acreditatiu de la situació de l’ERO o ERTO.
  8. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes del proveïdor o beneficiari.
 2. Documents per la línia d’habitatge:
  1. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària (en cas d’habitatges en propietat).
  2. Contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer).
 3. Documents per la línia de subministraments:
  1. Factures o rebuts de llum, gas, telefonia o internet.
 4. Documents per la línia de despesa sanitària:
  1. Recepta mèdica temporalitzada.
 5. Documents per la línia d’altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris:
  1. Els indicats a la corresponent convocatòria.
  2. La documentació justificativa de la respectiva línia d’actuació (factures, rebuts o similars) haurà d’anar a nom del sol·licitant o d’algun membre de la unitat familiar.
  3. L’Ajuntament podrà sol·licitar o comprovar d’ofici, a més de la documentació requerida, tota aquella que es consideri necessària per verificar el compliment dels requisits de la subvenció.