Xaloc habilita un nou telèfon d’informació al contribuent 972.900.251

L’objectiu d’aquest servei especialitzat, dins de l’àrea de gestió tributària i recaptació, és millorar l’atenció telefònica i telemàtica dels contribuents del municipi. Per aconseguir aquest objectiu es compta amb personal propi i especialitzat en la matèria, amb dedicació exclusiva a l’atenció. El servei donarà una cobertura horària ininterrompuda des de les 9:00 fins a les 19:00 hores de dilluns a divendres, llevat els dies festius oficials que ho siguin a la ciutat de Girona i d’acord amb el calendari laboral, aprovat per la Generalitat de Catalunya.

 

El nou telèfon és el 972.900.251

 

Donarà informació general sobre qualsevol tema relacionat amb la gestió i recaptació dels tributs que XALOC gestiona, en virtut de la delegació efectuada i que de forma resumida versarà sobre:

–      El calendari fiscal del municipi.

–      Les exempcions, bonificacions i tarifes aprovades en les diferents ordenances fiscals del municipi del qual en són contribuents.

–      Formes de pagament

–      Informació sobre com fraccionar o ajornar

–      Informació cadastral (documentació i efectes)

–      Informació sobre el deute.

–      Informació sobre els embargaments de compte corrents, sou, béns immobles , vehicles.

–      Informació sobre Rebuts emesos i Unitats Fiscals.

–      Informació sobre expedients en els procediments següents:

  • – Devolució d’ingressos indeguts
  • – Plusvàlues
  • – Recursos administratius
  • – Inspecció tributària
  • – Expedients executius
  • – Expedients sancionadors (en matèria de trànsit, urbanisme, civisme…).

 

Mitjançant aquest servei es podran realitzar, amb identificació a través de l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts, i complint un escrupolós protocol de protecció de dades, els tràmits següents :

– Sol·licituds de domiciliacions de tributs (informació dels mitjans per realitzar la domiciliació)

– Sol·licituds de canvi de domicili fiscal (informació dels mitjans per realitzar el canvi de domiciliació).

– Sol·licitud de remissió de rebuts

– Sol·licitud de justificants i/o certificats tributaris i altra informació tributària.