Crònica del Ple del 6 de novembre de 2017

La sessió del Ple ordinari d’aquest dilluns, 6 de novembre de 2017, es va desenvolupar normalment amb l’assistència de tots els regidors. Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

Per començar, després d’aprovar unànimement les actes dels plens anteriors, de 18 de setembre i 25 d’octubre, es va procedir a fer l’aprovació inicial, també per unanimitat, de la modificació de les ordenances fiscals pel 2018, que retoca l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles, la que regula l’Impost sobre construccions, la d’instal·lacions i obres, la de les taxes per a l’expedició de documents administratius, la reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua i, finalment, la que regula la taxa per a la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia.

Tot seguit l’Alcalde va donar compte de l’autorització per part de l’Agència Catalana de l’Aigua del pla de treball de la Neteja d’un tram de la riera de Riudaura, que preveu portar a terme actuacions de desbrossada i desplaçament de sediments.

Després l’alcalde va donar compte dels darrers decrets aprovats per la corporació (del 74 al 85).

Sense que hi hagués cap assumpte amb caràcter d’urgència a tractar i que ningú sol·licités cap prec ni pregunta, es va donar la sessió per finalitzada.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la resta de plens de l’Ajuntament.