Crònica del Ple Extraordinari del cartipàs municipal de 8 de juliol de 2019

La sessió del Ple Extraordinari del 8 de juliol de 2019, que es va dedicar principalment al cartipàs municipal, es va celebrar amb l’assistència de tots els regidors, amb un petit retard per esperar que arribés la regidora Maria Comerma i Fernández, que finalment es va incorporar al ple al segon punt de l’ordre del dia. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

En Miquel Puig, després de sol·licitar-ho a l’Alcalde, va fer una reflexió prèvia, indicant que el seu grup no havia rebut les dades del Ple amb prou temps d’antelació i pregant que se solucionés aquest tema, i també demanant que totes les actes quedin ben registrades, o no assistiran als futurs Plens.

 

En el primer punt, sobre l’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, es va proposar celebrar les sessions el primer dilluns de cada dos mesos imparells a les 20h, amb la facultació de l’Alcalde per fer els canvis oportuns en cas de dies festius o períodes de vacances.

Es va votar a favor de la proposta amb la unanimitat dels sis Regidors assistents (la Maria Comerma encara no havia arribat en aquest moment)

 

En el segon punt, que tractava de la composició de la comissió especial de comptes, es va proposar com a president de la comissió a l’Agustí Llop, l’Alcalde, i com a vocals a Eduard del Valle i Xavier Micó pel grup de Riudaura Plural i a Miquel Puig pel grup de Junts per Riudaura. També es va proposar que la comissió especial de comptes funcionés amb el sistema de vot ponderat.

En Miquel Puig va protestar per la composició de la comissió, en considerar que hi ha massa regidors de l’equip de govern, però va acceptar el raonament del Secretari en aquest sentit.

Es va aprovar la proposta per quatre vots a favor del grup Riudaura Plural i tres abstencions del grup Junts per Riudaura.

 

El tercer punt, de l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, es va proposar mantenir la retribució a l’alcalde amb una dedicació del 75%, i aplicar una indemnització per assistència als Plens de 10€ per regidor.

En Miquel Puig va expressar la seva disconformitat amb la proposta, indicant que la dedicació dels polítics als ajuntaments de municipis petits no s’hauria de retribuir i va entregar a l’Alcalde la proposta que hauria fet el seu grup (amb un repartiment de la dedicació remunerada entre diferents regidors, una dotació per als grups municipals i una indemnització superior per l’assistència als Plens i a les comissions informatives). També va protestar perquè no es crea una comissió informativa que podria servir per posar en antecedents a l’oposició sobre els temes que després es porten al Ple.

El règim es va aprovar per 4 vots a favor del grup Riudaura Plural i 3 en contra del grup Junts per Riudaura.

 

El quart punt, que girava al voltant del coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde, l’Alcalde va donar compte del nomenament de Primer Tinent d’Alcalde d’en Xavier Micó.

 

En el cinquè punt, sobre el coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors, l’Alcalde va donar compte de les delegacions següents:

Xavier Micó: Comunicació i noves tecnologies, Benestar Social, i Salut

Salvador Clofent: Educació, Medi rural, i Medi natural

Eduard Del Valle: Entitats, Cultura, i Joventut

Agustí Llop: Alcaldia, Urbanisme, Habitatge, Serveis, Seguretat, i Economia i hisenda

 

El punt sisè, de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals, l’Alcalde va donar compte de la constitució dels grups:

Riudaura Plural – Acord Municipal

Junts per Riudaura – Junts per Catalunya

 

El setè punt estava relacionat amb la proposta de l’aprovació del Compte General 2018, el tràmit final de l’aprovació dels comptes per la seva presentació a hisenda.

La proposta es va aprovar amb 4 vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i 3 abstencions dels regidors de l’oposició, indicant que en el moment de la redacció dels Compte General 2018 no eren al consistori i tampoc en tenen la documentació.

 

En el vuitè punt, sobre l’aprovació inicial del projecte de trasllat de les oficines d’atenció ciutadana a la planta baixa de l’ajuntament, l’alcalde va explicar que s’està elaborant el projecte amb urgència per tal de poder demanar una subvenció per ajudar a finançar-lo. L’import d’execució del projecte serà de 48.277€.

El projecte es va aprovar inicialment amb 4 vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i 3 abstencions del grup Junts per Riudaura.

 

En el punt novè, de nomenament del tresorer de l’Ajuntament, l’Alcalde va proposa facultar al Secretari de l’Ajuntament, Lluís Muñoz i Lloret, com a Tresorer de l’Ajuntament, un càrrec que ja ocupava en l’anterior legislatura.

El nomenament es va aprovar amb 4 vots a favor del grup Riudaura Plural i 3 abstencions del grup Junts per Riudaura.

 

En el desè i darrer punt, sobre la Ratificació del decret de nomenament del Sr. Salvador Clofent Rosique, com a representant de l’Ajuntament en el Consell escolar del CEIP Lluís Castells, l’Alcalde va explicar que abans que es celebrés el Ple del cartipàs es va nomenar al regidor amb un decret degut a la celebració del consell escolar el dilluns 17 de juny.

La ratificació es va aprovar amb 4 vots a favor del grup Riudaura Plural i 3 abstencions del grup Junts per Riudaura.

 

Tot i no ser d’aplicació en els Plens Extraordinaris, l’Alcalde va demanar precs i preguntes al assistents.

En Miquel Puig va comentar que creuen que el procés de selecció del nou peó de la brigada municipal va ser un desgovern, a va demanar poder consultar l’expedient de contractació, criticant a més que no es fes la prova de l’entrevista final. Indica que, tot i que no hauria afectat al candidat guanyador, sí que podria haver afectat a la borsa de treball posterior.

Alguns veïns expressen la seva queixa per la neteja d’alguns carrers del municipi i alguns punts on s’acumula la vegetació i impedeix l’adequat drenatge de l’aigua.

Una veïna es queixa que hi ha vidres de les finestres de l’antiga filatura que estan a punt de caure i ho podrien fer a sobre de la vorera, demanant que l’Ajuntament els faci retirar.

L’Alcalde comenta que darrerament s’ha detectat que els contenidors de les escombraries estan molt plens i que és degut a un problema de personal del servei de recollida, ja en vies de solució.

Un veí pregunta si l’aixeta de la font que hi ha plaça del Gambeto, canviada recentment, és definitiva, i l’Alcalde diu que no, que va ser una solució d’emergència i es canviarà en breu.

 

Sense més precs i preguntes ni assumptes de caràcter d’urgència , que no són d’aplicació en els Plens Extraordinaris, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.