Crònica del Ple Ordinari de 5 de març de 2020

La sessió del Ple Ordinari de 5 de març de 2020 es va celebrar amb tota normalitat, excusant la seva assistència la Regidora Maria Comerma, de Junts per Riudaura.

Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

 

En el primer punt, sobre l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, l’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, de Junts per Riudaura, que va fer algunes puntualitzacions.

També va demanar a l’Alcalde que es fes efectiva una comissió informativa i l’Alcalde hi va estar d’acord, dient que s’engegaria el més aviat possible.

L’acta de la sessió anterior es va aprovar per unanimitat

 

En el segon punt, dedicat a l’aprovació de l’Àrea de Circulació per al Lleure i l’Esport promoguda pel Moto Club Abadesses, l’Alcalde va donar detalls de la petició de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i va indicar que té diferents mancances i que hi ha diversos punts amb els quals no estan d’acord.

Va proposar rebutjar la petició, però sí aprovar la celebració de la prova de trial d’aquest any.

La proposta es va rebutjar amb quatre vots a favor i dues abstencions.

 

El punt tres va girar al voltant de l’aprovació del conveni dels serveis informàtics amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.

L’Alcalde va explicar que el conveni és un acord marc similar al de diferents ajuntaments de la comarca i en va detallar el contingut.

Tot seguit, va donar la paraula a en Miquel Puig, que va expressar que entenen que el conveni és necessari.

El conveni es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

 

El quart punt, sobre l’aprovació del Reglament dels Pressupostos Participatius, l’Alcalde va explicar que aquest reglament és pràcticament el mateix de cada any, però sense referències temporals perquè serveixi per a qualsevol anualitat.

L’alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, que es va queixar de rebre tard la documentació i va dir que el seu grup creu que la participació del poble s’hauria de fer molt més extensa i incloure les inversions més importants.

El reglament es va aprovar amb quatre vots a favor i dues abstencions.

 

El punt cinc va tractar sobre l’aprovació del Conveni d’Encàrrec de Gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica comptable i pressupostària especialitzada.

L’Alcalde va explicar que, igual que el del tercer punt, es tracta d’un conveni marc que es calcula amb les hores efectivament prestades a l’Ajuntament.

L’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, que va expressar que el model d’administració de l’Ajuntament s’hauria de canviar per incloure més a fons la figura del Secretari-Interventor. Tot i això, el seu grup creu que és important votar aquest punt a favor, ja que són uns serveis que si no s’utilitzen, no tenen cost.

El conveni es va aprovar per unanimitat.

 

En el sisè punt, l’alcalde va donar compte dels decrets emesos des de la darrera sessió ordinària.

 

En el punt set, sobre assumptes de caràcter urgent, no se’n va presentar cap.

 

En el vuitè punt, de precs i preguntes, hi va haver les següents intervencions:

 

Miquel Puig:

Va demanar els períodes d’execució per la reforma del Centre Cívic, tal com es va quedar en una reunió entre els arquitectes i els grups municipals, i l’Alcalde va dir que ja hi estan treballant.

Va indicar que el Pla quadriennal d’inversions també inclou el trasllat de les oficines d’atenció al ciutadà a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i va demanar que es fes un projecte i que l’aprovés el Ple, permetent que puguin fer-hi aportacions. L’Alcalde va dir que no hi haurà cap inconvenient i va explicar que el projecte ja està disponible i s’està acabant d’estudiar. Sobre aquest prec, el Secretari va dir que, legalment, no faria falta passar-ho per l’aprovació del Ple, però que si l’Alcalde pren aquest compromís, no hi haurà cap problema.

Va demanar informació sobre les afectacions al poble del temporal Glòria i quines ajudes s’han demanat i l’Alcalde en va fer una relació.

Va demanar informació sobre l’espai de restes de poda i l’Alcalde va dir que es va fer una actuació de control de plagues i que d’aquí a poc temps ja es retiraran les restes i tot seguit Sigma farà un projecte.

Va demanar incorporar el document del pla quadriennal al pressupost.

Va fer el prec que s’encarregui el “pla de sanejament” a algun organisme extern per accelerar la seva aplicació (abans de fer la depuradora).

Va preguntar com es planteja la gestió del menjador de l’escola de cara al curs que ve i l’Alcalde va donar la paraula al Regidor d’Educació, que va dir que s’està estudiant i a l’espera que el Consell Comarcal faci una proposta de gestió.

 

Públic assistent:

El públic assistent va fer diverses preguntes (detallar-les totes seria massa extens per una crònica, les podreu trobar a l’Acta del Ple).

 

 

Sense més precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.