Ple extreordinari – 6 de novembre de 2023

Decret pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple municipal núm. 09/2023, exp. X2023000196

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Textrefós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 09/2023, pel proper dilluns dia 6 de novembre de 2023, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Proposta d’acord per aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa del servei de recollida i tractament d’escombraries i
  2. Proposta d’acord per aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la tramitació i control administratiu de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia i altres tramitacions administratives relacionades

TERCER. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar- ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

QUART. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.