Segell Infoparticipa

Indicadors de transparència de la web oficial del municipi.

INDICADORS DEL SEGELL INFOPARTICIPA

El Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. Es tracta d’una marca de qualitat que doni garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels responsables polítics i tècnics.

A continuació es presenten els diferents punts que valora el segell, relacionats amb els seus vincles a riudaura.cat.


1. TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? (L’alcalde)

2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? (L’alcalde)

3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (Equip de govern)

4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? (Equip de govern)

5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (Grups municipals)

6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (Grups municipals)

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (Retribucions dels càrrecs electes)

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes? (Declaracions d’activitats i béns)

9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? (Agenda)

10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon) …? (Equip de govern)

11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon) …? (Grups municipals)


1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? (Equip de govern)

13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? (Plens)

14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats? (Organigrama tècnic i Organigrama polític)

15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? (Plens Municipals)

16. Es publiquen les actes del Ple Municipal? (Plens Municipals)

17. Es publiquen els acords complets de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern) (Riudaura no té junta de govern, com s’indica a Equip de govern)

18. Es publica el Pla de Govern? (Pla de Govern 2019-23 i el Balanç de gestió 2015-19

19. Es publica la normativa municipal? (Urbanisme)

20. Es publica la normativa urbanística? (Normativa, plans i programes, Ordenances Municipals)


1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?

21. Es publica el Pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? (Pressupostos)

22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? (Execució dels pressupostos)

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat) (Modificacions Pressupostàries)

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament? (Estabilitat pressupostària i endeutament)

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? (Liquidació de pressupostos)

26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories? (Plantilla i Personal funcionari i laboral de l’ajuntament)

27. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) (Retribucions)

28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) (Ofertes de Treball)

29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? (Inventari de patrimoni)

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? (Contractes majors i menors)

31. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? (Període mitjà de pagament)

32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat) (Subvencions)

33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat) (Convenis de col·laboració)

34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) (Campanyes de publicitat)


2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

35. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió? (Notícies)

36. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Notícies)

37. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple? (Plens municipals)

38. Es dona informació sobre la història del municipi? (Història de Riudaura)

39. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals? (El municipi)

40. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? (Agenda)

41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? (Dades ajuntament)

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

42.Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte? (Reglament de participació ciutadana)

43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? (Entitats)

50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? (Espai de preguntes/queixes a l’AjuntamentPressupostos participatius 2018Pressupostos participatius 2019, Consulta popular per l’adequació del Centre Cívic)

45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? (Pressupostos participatius 2018Pressupostos participatius 2019Consulta popular per l’adequació del Centre Cívic)

46. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? (Carta de serveis i compromisos de l’Ajuntament)

47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? (Queixes /suggeriments, Espai de preguntes/queixes a l’Ajuntament)

48. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades? (Espai de preguntes/queixes a l’Ajuntament)